Quản lý thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý

Quản lý thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý

Doanh nghiệp xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả thu nhập cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng đại lý bán đúng giá đối với xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp là một trong những đối tượng điều chỉnh tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021. Cùng…