Trích tiền từ tài khoản

Biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của NNT bị cưỡng chế

Người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành. Nhà nước có các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế Cùng Vinatax tìm hiểu một trong 7 Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Đó chính…

07 Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

07 Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Nhà nước áp dụng  các biện pháp theo quy định của Luật quản lý thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan buộc người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Cùng Vinatax…

Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế là việc áp dụng biện pháp theo quy định của Luật quản lý thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan buộc người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Cùng Vinatax tìm hiểu các trường hợp bị cưỡng…