Luật kế toán

Luật việc làm 2013

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 38/2013/QH13 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013   LUẬT VIỆC LÀM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật việc làm, Chương…

Luật BHXH 2014

Luật bảo hiểm xã hội 2014

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 58/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014   LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật…

Luật kế toán

Thông tư 92/2015/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 92/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ…

Công văn mới hướng dẫn về thời tiếp nhận mẫu 06/GTGT

Công văn mới hướng dẫn về thời tiếp nhận mẫu 06/GTGT

Ngày 07 tháng 04 năm 2016, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số: 1434/TCT-KK về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT, trong đó qui định rõ việc chậm nộp sau ngày 30/1/2016 sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và người nộp thuế phải nộp bổ sung mẫu 06/GTGT chậm nhất là ngày 30/4/2016, nếu sau thời…

Qui định nộp lại báo cáo tài chính

Mẫu công văn xin nộp lại báo cáo tài chính

Trong trường hợp phát hiện báo cáo tài chính đã nộp bị sai sót, doanh nghiệp có thể nộp lại báo cáo tài chính. Một số chi cục thuế quản lý yêu cầu phải có công văn giải trình, Vinatax chia sẻ một số mẫu công văn xin nộp lại báo cáo tài chính. Công…